Odbory - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Odbory

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium

Informácie k odborom pomaturitného štúdia

Odbor
7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
6851 N sociálno-právna činnosť
7518 Q - špeciálna pedagogika
Druh štúdia
diaľkové špecializačné
kvalifikačné pomaturitné štúdium
diaľkové špecializačné pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií
Dĺžka štúdia
2 roky
2 roky
2 roky
Ukončovanie štúdia:
maturitná skúška z odborných predmetov
maturitná skúška z odborných predmetov
absolventská skúška
Organizácie vyučovania
2x týždenne v čase od 14.10 hod. podľa schváleného rozvrhu
2x týždenne v čase od 14.10 hod. podľa schváleného rozvrhu
2x týždenne v čase od 14.10 hod. podľa schváleného rozvrhu
Požiadavky na uchádzača
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška)
úspešné absolvovanie talentových skúšok
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška)
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Poplatok za štúdium (v aktuálnom školskom roku) - zmena vyhradená
20 € za školský mesiac
20 € za školský mesiac
20 € za školský mesiac
Charakteristika odboru
V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí pracovníci v školách, centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže.
Absolvent študijného odboru sociálno-právna činnosť môže vykonávať činnosť kvalifikovaných pracovníkov v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, napr. v úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, ústavoch sociálnej starostlivosti, na obecných zastupiteľstvách, ďalej v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry a vo výrobnej a podnikateľskej sfére.
Z odbornej stránky je absolvent pripravený tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať činnosť stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti sociálno-právnej starostlivosti. Odbornou praxou i ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.
Pomaturitné kvalifikačné štúdium je určené pre absolventov všetkých stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Jeho základným cieľom je umožniť získať študentom praktickú kvalifikáciu. Profil absolventa sa zakladá na báze všeobecného vzdelania, získaného štúdiom na strednej škole, na ktoré nadväzuje odborný základ budúcej profesie, zavŕšený intenzívnou profesne orientovanou prípravou.
Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami, vrátane zdravotného postihnutia.
Pripravuje absolventov na prácu s deťmi predškolského veku so zmyslovým, telesným alebo mentálnym postihnutím v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl alebo detí integrovaných medzi intaktnú populáciu.
Pripravuje absolventov i na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania.

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah