Žiacka školská rada - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Žiacka školská rada

O škole
Štatút žiackej školskej rady ustanovenej pri SSOŠP EBG  Humenné

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady
ustanovenej pri SSOŠP EBG na Lesnej 909/28, 06601 Humenné

Plánované akcie Žiackej školskej rady pri SSOŠP EBG Humenné v školskom roku 2021/2022
Október
Súťaž o najkrajšiu výzdobu tried
November
Zasadnutie školskej rady
December
Vianočná burza
Február
Zasadnutie školskej rady
Marec
Deň učiteľov - slávnostná akadémia
Apríl
Jarný náučný výlet s výkladom na Jasenovský hrad
Jún
Dopoludnie s deťmi z MŠ v spolupráci s hasičmi

Kontakt na žiacku školskú radu: zsr@ebghe.sk

Návrat na obsah