7518Q - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

7518Q

7518 Q špeciálna pedagogika
2-ročné pomaturitné špecializačné štúdium
Základné informácie
Odbor 7518 Q špeciálna pedagogika je určený absolventom stredných pedagogických škôl, ktorí chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu v oblasti pomoci znevýhodneným deťom.

Štúdium trvá 2 roky a je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent získa diplom a je oprávnený používať titul diplomovaný špecialista (Dis.).

Absolvent odboru získava plnú kvalifikáciu na prácu vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach určených pre deti so zmyslovým, mentálnym a telesným postihnutím, alebo poruchami správania.

Prijímacie konanie - podávanie prihlášok na štúdium

Prihlášku na štúdium je potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom formulára na našej EDUPAGE stránke.

Prihlášku nie je potrebné zasielať poštou.

Termín podávania prihlášok je od februára do konca mája príslušného roka.

O ďalšom postupe budete informovaní prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške začiatkom júna príslušného roka.
Prijatie na štúdium

Uchádzač je prijatý automaticky, ak splní podmienku, že vykonal maturitnú skúšku  v niektorom z pedagogických stredoškolských odborov (napr. 7649 N alebo 7649 M a ďalšie).

V prípade tohto štúdia je vysoká škola irelevantná. Berie sa do úvahy len stredná škola.

Organizácia pomaturitného štúdia

Štúdium je externé a trvá 2 roky.

Vyučovanie prebieha 2-krát týždenne v čase od 14.10 hod. do 19.05 hod. podľa stanoveného rozvrhu hodín. Prvý ročník v dňoch pondelok a streda. Druhý ročník v dňoch utorok a štvrtok. Vyučovanie počas prázdnin, sviatkov a víkendov sa nerealizuje.

Poplatok za štúdium je 200 € za školský rok.

Počas štúdia musí študent absolvovať odbornú prax podľa inštrukcií a pravidiel určených školou. Prax si študent zabezpečuje individuálne, t.j. sám.
Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre odbor 7518 Q špeciálna pedagogika je dostupný v sídle školy na 1. poschodí na výveske pri sekretariáte.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah