7649M - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

7649M

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
4-ročný odbor pre absolventov základných škôl
Základné informácie
Odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je určený absolventom základných škôl, ktorí úspešne ukončili 9. ročník.

Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou z predmetov cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), slovenský jazyk a literatúra, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Absolvent získa maturitné vysvedčenie.

Absolvent odboru získava plnú kvalifikáciu na výkon pracovných pozícii ako je:
  • učiteľ/učiteľka v materskej škole,
  • vychovávateľ/vychovávateľka v školskom klube detí,
  • pedagogický asistent,
  • pedagogický zamestnanec v centre voľného času,
  • vychovávateľ/vychovávateľka v školskom internáte,
  • vychovávateľ/vychovávateľka v detskom domove.

Absolvent odboru je plne pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.
Prijímacie konanie - podávanie prihlášok na štúdium

Prihlášky na štúdium je najlepšie zasielať prostredníctvom EDUPAGE.

O postupe Vás iste rád informuje výchovný poradca na základnej škole.

Akceptujeme aj prihlášky v listinnej podobe.

O termíne podávania prihlášok Vás bude informovať výchovný poradca na základnej škole.
Talentové skúšky

Na našej škole nie sú klasické prijímacie skúšky, resp. testy (matematika, slovenský jazyk), ale talentové skúšky.

Úlohou uchádzača je ukázať základné schopnosti v oblasti:
  • hudobnej,
  • pohybovej,
  • výtvarnej a
  • jazykovej.

Presný obsah talentových skúšok a požiadavky na uchádzača budú v zákonnej lehote zverejnené na našej webovej stránke.

Aby ste na talentových skúškach neboli v strese a aby ste ich úspešne zvládli, ponúkame Vám zdarma konzultácie k talentovým skúškam, kde sa presne dozviete, čo a ako má vyzerať a naši učitelia posúdia Vašu pripravenosť a usmernia Vás. Termín bude zverejnený na webovej stránke alebo na Facebooku.

Termín talentových skúšok je určený Ministerstvom školstva SR,  o čom Vám včas príde informácia po podaní prihlášky prostredníctvom Edupage.
Systém duálneho vzdelávania

Každý žiak má v prvom ročníku možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.

Ide o systém, ktorý prepája teóriu s praxou a prostredníctvom posilnených hodín odbornej praxe garantuje odbornosť a pripravenosť absolventov na kvalitný výkon práce po skončení štúdia.

Pridanou hodnotou systému je, že každý žiak od prvého ročníka poberá štipendium, ktoré môže na základe študijných výsledkov dosiahnuť za štyri roky sumu až 1 400 €.
Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je dostupný v sídle školy na 1. poschodí na výveske pri sekretariáte.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah