7649N - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

7649N

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
Základné informácie
Odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je určený absolventom stredných a vysokých škôl, ktorí chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu.

Štúdium trvá 2 roky a je ukončené maturitnou skúškou z predmetov teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Absolvent získa maturitné vysvedčenie.

Absolvent odboru získava plnú kvalifikáciu na výkon pracovných pozícii ako je:
  • učiteľ/učiteľka v materskej škole,
  • vychovávateľ/vychovávateľka v školskom klube detí,
  • pedagogický asistent,
  • pedagogický zamestnanec v centre voľného času,
  • vychovávateľ/vychovávateľka v školskom internáte,
  • vychovávateľ/vychovávateľka v detskom domove.

Prijímacie konanie - podávanie prihlášok na štúdium

Prihlášku na štúdium je potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom formulára na našej EDUPAGE stránke.

Prihlášku nie je potrebné zasielať poštou.

Termín podávania prihlášok je od februára do konca mája príslušného roka.

O ďalšom postupe budete informovaní prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške začiatkom júna príslušného roka.
Talentové skúšky

Uchádzač musí úspešne absolvovať talentové skúšky a získať požadovaný počet bodov.

Úlohou uchádzača je ukázať základné schopnosti v oblasti:
  • hudobnej,
  • pohybovej,
  • výtvarnej a
  • jazykovej.

Presný obsah talentových skúšok a požiadavky na uchádzača budú v zákonnej lehote zverejnené na našej webovej stránke.

O termíne talentových skúšok budete informovaní začiatkom júna príslušného roka prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v prihláške na štúdium. Štandardne sa talentové skúšky konajú koncom júna príslušného roka.

Organizácia pomaturitného štúdia

Štúdium je externé a trvá 2 roky.

Vyučovanie prebieha 2-krát týždenne v čase od 14.10 hod. do 19.05 hod. podľa stanoveného rozvrhu hodín. Prvý ročník v dňoch pondelok a streda. Druhý ročník v dňoch utorok a štvrtok. Vyučovanie počas prázdnin, sviatkov a víkendov sa nerealizuje.

Poplatok za štúdium je 200 € za školský rok.

Počas štúdia musí študent absolvovať odbornú prax v materskej škole a školskom klube detí podľa inštrukcií a pravidiel určených školou. Prax si študent zabezpečuje individuálne, t.j. sám.
Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je dostupný v sídle školy na 1. poschodí na výveske pri sekretariáte.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah