Projekty - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

Projekty

Projekty a spolupráca
Základné informácie
Škola sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov.
ERASMUS+

V roku 2019 škola získala grant, vďaka ktorému sa 22 žiačok školy zúčastnilo 21 dňovej stáže v nemeckom Magdeburgu a českom Buku.  Žiačky mali príležitosť získať zahraničné skúsenosti, odpozorovať alternatívne vzdelávacie metódy a zdokonaliť sa v cudzom jazyku.  

V roku 2022 škola opätovne získala grant ERASMUS +. Žiačky sa zúčastnili 14 dňovej stáže v Nemecku, kde realizovali odbornú prax v nemeckých materských školách.
Národný projekt edIT

Národný projekt edIT (NP edIT) je potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu.
Projekt EDUnet

Cieľom projektu EDUNET_SK je poskytnúť školám telekomunikačné a dátové služby, služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami, s cieľom vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje, a tak zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú, napr. si objednávajú učebnice, čerpajú softvérové licencie atď.

V rámci projektu budú školám poskytnuté v priemere 7 až 8-krát vyššie rýchlosti pripojenia, než tomu bolo v pôvodnom projekte INFOVEK. Z pohľadu služieb centrálneho riadenia budú poskytnuté úplne nové služby, ako je filtrovanie nevhodného obsahu podľa skupín užívateľov, prioritizácia dátovej prevádzky podľa typu aplikácie a podľa vyučovacieho času, jednotné prihlasovanie užívateľov pre WiFi a užívateľské aplikácie, monitoring prevádzky, služby ochrany a bezpečnosti siete pred útokmi zvonku, ale aj zvnútra.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah