Žiacky parlament - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Žiacky parlament

O škole
Štatút žiackeho školského parlamentu pri Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG
Preambula
V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút školského parlamentu ustanovenej pri SSOŠP EBG na Lesnej 909/28, 06601 Humenné
Článok I.
Základné ustanovenie
1. Názov: Školský parlament pri SSOŠP EBG v Humennom
2. Adresa sídla: Lesná 909/28, 06601 Humenné
Článok II.
Pôsobnosť a poslanie Školského parlamentu
1. Školský parlament je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
3. Členstvo v školskom parlamente je čestná funkcia.
Článok III.
Činnosť žiackeho školského parlamentu
1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
7. Školský parlament je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.
Článok IV.
Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby jej členov
1. Školský parlament má 8 členov.
2. Členmi školský parlamentu sú zastupovaní všetci žiaci školy.
3. V každej triede sa zvolia dvaja zástupcovia tajným hlasovaním.
4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov Školského parlamentu.
5. Členovia školského parlamentu si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
6. Z každej voľby sa robí zápisnica.
7. Predsedom školského parlamentu sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
8. Ak zanikne členstvo v školskom parlamente, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do školského parlamentu.
Článok V.
Práva a povinnosti člena školského parlamentu
1. Člen má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu školského parlamentu,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
e) predkladať na rokovanie vlastné námety, prípadne materiály.
2. Člen školského parlamentu je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu podľa tohto štatútu.
3. Člen školského parlamentu je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
Článok VI.
Povinnosti predsedu školský parlamentu
1. Predseda školského parlamentu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť školského parlamentu a koná v jej mene.
2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.
Článok VII.
Hospodárenie školského parlamentu
1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy po dohode s riaditeľom školy.
Článok VIII.
Zasadnutia školského parlamentu
Školský parlament zasadá raz v mesiaci, ak nie je stanovené inak.
Článok IX.
Ďalšie ustanovenia
1.Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena školského parlamentu po uznesení sa nadpolovičnou väčšinou školského parlamentu.
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentu dňa 26. 9. 2022 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.
                                                                                                              
                                                                                               predsedníčka Školského parlamentu
Plánované akcie Žiackeho školského parlamentu pri SSOŠP EBG Humenné v školskom roku 2022/2023
Október
Výroba senzomotorického koberčeka pre materské školy
November
Vianočný anjelik
December
Mikuláš na škole
JanuárKoncert v kostole
Február
-
Marec
Deň učiteľov - slávnostná akadémia
Poznávací výlet do blízkeho okolia
Apríl
-
Jún
Dopoludnie s deťmi z MŠ
Členovia Žiackeho školského parlamentu pri SSOŠP EBG Humenné v školskom roku 2022/2023
Predseda
Miklošová Emma
I.AGičová Ema
Dančová Lucia
II.A
Dogani Laura
Serdulová Katarína
III.ABačovčinová Barbora
Kostičová Michaela
IV.A
Beňová Tamara

Kontakt na žiacku školskú radu: zsr@ebghe.sk

Návrat na obsah