2022/2023 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2022/2023

Zo života školy

2022/2023

Dual Workshop
7. september 2022
V dňoch 7.9.2022 – 9.9.2022 sa žiaci II. A zúčastnili workshopu, ktorého cieľom bolo, aby si žiaci formou vlastných skúseností pri rôznych aktivitách zameraných na prácu s deťmi v MŠ a ŠKD odniesli čo najviac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie na škole.
 
Pedagógovia si pre žiakov pripravili rôzne aktivity z rôznych vzdelávacích oblastí MŠ a tematických oblastí vzdelávania v ŠKD, ktoré si na vlastnej koži vyskúšali a ktoré potom budú môcť realizovať s deťmi na praxi. Všetko sa dialo v duchu súťaže, takže sa využívala pri aktivitách zdravá rivalita a chuť víťaziť.
 
Prvý deň sa začalo zoznamovacími cvičeniami s využitím metód tvorivej dramatiky a metodiky literárnej a jazykovej výchovy. Nasledujúci deň sa žiaci oboznámili s metódami ostatných metodík a hravým spôsobom zvládli všetky úlohy, pričom prejavili svoju kreativitu, fantáziu a schopnosť prezentovať svoje názory, ale aj svoje vedomosti.
 
Takýto workshop má veľký význam pre našich žiakov duálneho vzdelávania, pretože v ňom zúročia svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti za rok svojho pôsobenia na škole a poskytne im návod ako zaujímavo pracovať s deťmi, keďže sa im v druhom ročníku začína priebežná prax.
Kurz ochrany života a zdravia
23. september 2022
V dňoch 20.09.-23.09. 2022 sme sa zúčastnili KOŽAZu - Kurzu ochrany života a zdravia v Malom Lipníku na chate ,, U Financa”.
 
Vôbec sme nevedeli, čo máme čakať. Prvý deň začal kurz teoretickou časťou zdravotnej prípravy a na druhý deň pokračovala zdravotná príprava praktickou časťou, kde sme si vyskúšali podávanie prvej pomoci, stabilizovanú polohu, obväzovanie ...
 
Tretí deň bola na rade civilná ochrana. V teoretickej časti sme sa dozvedeli, čo máme robiť a ako sa správať v prípade vyhlásenia poplachu, vyskúšali sme si nasadzovanie ochrannej masky a dozvedeli sme sa o jej funkcii. Vyskúšali sme si obliecť protichemický oblek a vonku sme zhotovili improvizované nosidlá, na ktorých sme napokon mali odniesť jedného z členov družstva.  Neskôr sme si skúšali hod granátom na cieľ.
 
Počas celého kurzu  sme boli rozdelení na štyri družstvá a každé družstvo zbieralo body za jednotlivé disciplíny, modelové situácie a aktivity.
 
Na záver kurzu sme si svoje vedomosti a zručnosti preverili v preteku, kde sme mali na jednotlivých stanovištiach zvládnuť praktické úlohy, ale si aj preveriť teoretické vedomosti z kurzu. Večer bolo vyhodnotenie nášho pôsobenia.  
 
Celý kurz bol nie len náučný, ale obsahoval aj kopu zábavy , na ktorú budem spomínať dlho spomínať.  Ďakujeme našim učiteľom, že si pre nás pripravili zaujímavé aktivity a podelili sa s nami o svoje vedomosti a praktické skúsenosti.
Európsky deň jazykov
26. september 2022
Aj na našej škole každoročne podporujeme Európsky deň jazykov. Žiaci sa za pomoci projektovej práce snažia vyhľadať a zároveň naučiť informácie týkajúce sa iných európskych jazykov, ako aj samotných štátov, z ktorých tento jazyk pochádza. Tento rok žiaci vytvárali projekt, kde mali vytvoriť noviny píšuce o vybranom európskom jazyku, štáte a ich kultúre. Okrem toho, v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci precvičili aj publicistický štýl písania, a geografiu, ktorá je pri tejto projektovej práci veľmi dôležitá. Žiaci vytvorili zaujímavé, ale aj unikátne európske noviny.
Plavecký kurz
18. november 2022
V dňoch 18.10. –  21.10.2022 sme sa zúčastnili plaveckého kurzu v mestskej plavárni v Humennom.
Tieto štyri dni sme strávili učením a zdokonaľovaním rôznych štýlov plávania. Venovali sme sa aj rôznym aktivitám, ktoré môžeme využiť pri práci s deťmi v materských školách alebo v ŠKD ako budúci pedagógovia. Deti by sme mali viesť k tomu, aby sa nebáli vody, čiže napríklad sme skúšali jednoduché vznášanie sa na hladine, zadržiavanie dychu na krátky čas alebo sme hrali nejaké hry, ktoré sa môžu realizovať v skupinkách alebo v  spolupráci celej triedy.
Neskôr sme nacvičovali základné štýly plávania, a to konkrétne prsia a kraul. Učili sme sa, ako správne zachrániť topiaceho sa človeka vo dvojiciach, čiže s pomocou ďalšieho plavca, ale aj každý individuálne,  ako priplávať k topiacemu, ako sa čo najrýchlejšie dostať k brehu, vytiahnuť človeka z vody a podať mu prvú pomoc.
Na konci tohto kurzu sme sa zúčastnili súťaže v plávaní v rôznych plaveckých štýloch. Našli sme svojich víťazov a spokojne sme odchádzali domov.
Niektorí sa učili plávať po prvý raz, ostatní sa snažili zdokonaliť svoju techniku plávania, ale všetci sme si to tento týždeň užili rovnako a veríme, že si poznatky z tohto kurzu odnesieme do ďalšieho života.
Čítateľský maratón
26. november 2022
Každý rok sa našej škole snažíme vzbudiť záujem žiakov o knihy na povinné čítanie projektovým vyučovaním pod názvom Čitateľský maratón. Toho školského roku sa tak stalo 26.10.2022.
V prvej časti dňa sa žiaci v jednotlivých triedach postupne striedali v čítaní knihy nahlas a ostatní spolužiaci sledovali knihu v mobile, keďže ju dostali deň predtým v pdf podobe.
Po prečítaní kníh sa začali v skupinách plniť určené úlohy, a to mapa mysle, kde bolo treba zaznamenať základné informácie o knihe, pojmová pyramída, tvorba krátkej básne, návrh obálky na knihu, usporiadanie rozstrihaných viet obsahu knihy, tvorba rozprávania o hlavnej postave.
Nakoniec mali jednotlivé triedy kolektívne nacvičiť dramatizáciu zadaného úryvku z prečítanej knihy a vymyslieť pieseň o knihe, ktorá mala obsahovať 2 strofy a refrén.
V závere vyučovania sa všetky triedy predviedli pred spolužiakmi školy a vyučujúcimi s nacvičenými krátkymi scénkami a piesňami.
Veríme, že takéto projektové vyučovanie má určite zmysel nielen kvôli čítaniu kníh na povinné čítanie, ale aj kvôli rozvíjaniu kreativity žiakov a upevňovaniu vzťahov v kolektívoch tried.
Návrat na obsah