2022/2023 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2022/2023

Zo života školy

2022/2023

Dual Workshop
7. september 2022
V dňoch 7.9.2022 – 9.9.2022 sa žiaci II. A zúčastnili workshopu, ktorého cieľom bolo, aby si žiaci formou vlastných skúseností pri rôznych aktivitách zameraných na prácu s deťmi v MŠ a ŠKD odniesli čo najviac podnetov pre svoje ďalšie praktické pôsobenie na škole.
 
Pedagógovia si pre žiakov pripravili rôzne aktivity z rôznych vzdelávacích oblastí MŠ a tematických oblastí vzdelávania v ŠKD, ktoré si na vlastnej koži vyskúšali a ktoré potom budú môcť realizovať s deťmi na praxi. Všetko sa dialo v duchu súťaže, takže sa využívala pri aktivitách zdravá rivalita a chuť víťaziť.
 
Prvý deň sa začalo zoznamovacími cvičeniami s využitím metód tvorivej dramatiky a metodiky literárnej a jazykovej výchovy. Nasledujúci deň sa žiaci oboznámili s metódami ostatných metodík a hravým spôsobom zvládli všetky úlohy, pričom prejavili svoju kreativitu, fantáziu a schopnosť prezentovať svoje názory, ale aj svoje vedomosti.
 
Takýto workshop má veľký význam pre našich žiakov duálneho vzdelávania, pretože v ňom zúročia svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti za rok svojho pôsobenia na škole a poskytne im návod ako zaujímavo pracovať s deťmi, keďže sa im v druhom ročníku začína priebežná prax.


Kurz ochrany života a zdravia
23. september 2022
V dňoch 20.09.-23.09. 2022 sme sa zúčastnili KOŽAZu - Kurzu ochrany života a zdravia v Malom Lipníku na chate ,, U Financa”.
 
Vôbec sme nevedeli, čo máme čakať. Prvý deň začal kurz teoretickou časťou zdravotnej prípravy a na druhý deň pokračovala zdravotná príprava praktickou časťou, kde sme si vyskúšali podávanie prvej pomoci, stabilizovanú polohu, obväzovanie ...
 
Tretí deň bola na rade civilná ochrana. V teoretickej časti sme sa dozvedeli, čo máme robiť a ako sa správať v prípade vyhlásenia poplachu, vyskúšali sme si nasadzovanie ochrannej masky a dozvedeli sme sa o jej funkcii. Vyskúšali sme si obliecť protichemický oblek a vonku sme zhotovili improvizované nosidlá, na ktorých sme napokon mali odniesť jedného z členov družstva.  Neskôr sme si skúšali hod granátom na cieľ.
 
Počas celého kurzu  sme boli rozdelení na štyri družstvá a každé družstvo zbieralo body za jednotlivé disciplíny, modelové situácie a aktivity.
 
Na záver kurzu sme si svoje vedomosti a zručnosti preverili v preteku, kde sme mali na jednotlivých stanovištiach zvládnuť praktické úlohy, ale si aj preveriť teoretické vedomosti z kurzu. Večer bolo vyhodnotenie nášho pôsobenia.  
 
Celý kurz bol nie len náučný, ale obsahoval aj kopu zábavy , na ktorú budem spomínať dlho spomínať.  Ďakujeme našim učiteľom, že si pre nás pripravili zaujímavé aktivity a podelili sa s nami o svoje vedomosti a praktické skúsenosti.
Európsky deň jazykov
26. september 2022
Aj na našej škole každoročne podporujeme Európsky deň jazykov. Žiaci sa za pomoci projektovej práce snažia vyhľadať a zároveň naučiť informácie týkajúce sa iných európskych jazykov, ako aj samotných štátov, z ktorých tento jazyk pochádza. Tento rok žiaci vytvárali projekt, kde mali vytvoriť noviny píšuce o vybranom európskom jazyku, štáte a ich kultúre. Okrem toho, v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci precvičili aj publicistický štýl písania, a geografiu, ktorá je pri tejto projektovej práci veľmi dôležitá. Žiaci vytvorili zaujímavé, ale aj unikátne európske noviny.
Plavecký kurz
18. októbra 2022
V dňoch 18.10. –  21.10.2022 sme sa zúčastnili plaveckého kurzu v mestskej plavárni v Humennom.
 
Tieto štyri dni sme strávili učením a zdokonaľovaním rôznych štýlov plávania. Venovali sme sa aj rôznym aktivitám, ktoré môžeme využiť pri práci s deťmi v materských školách alebo v ŠKD ako budúci pedagógovia. Deti by sme mali viesť k tomu, aby sa nebáli vody, čiže napríklad sme skúšali jednoduché vznášanie sa na hladine, zadržiavanie dychu na krátky čas alebo sme hrali nejaké hry, ktoré sa môžu realizovať v skupinkách alebo v  spolupráci celej triedy.
 
Neskôr sme nacvičovali základné štýly plávania, a to konkrétne prsia a kraul. Učili sme sa, ako správne zachrániť topiaceho sa človeka vo dvojiciach, čiže s pomocou ďalšieho plavca, ale aj každý individuálne,  ako priplávať k topiacemu, ako sa čo najrýchlejšie dostať k brehu, vytiahnuť človeka z vody a podať mu prvú pomoc.
 
Na konci tohto kurzu sme sa zúčastnili súťaže v plávaní v rôznych plaveckých štýloch. Našli sme svojich víťazov a spokojne sme odchádzali domov.
 
Niektorí sa učili plávať po prvý raz, ostatní sa snažili zdokonaliť svoju techniku plávania, ale všetci sme si to tento týždeň užili rovnako a veríme, že si poznatky z tohto kurzu odnesieme do ďalšieho života.

VIDEOREPORTÁŽ
Čítateľský maratón
26. októbra 2022
Každý rok sa našej škole snažíme vzbudiť záujem žiakov o knihy na povinné čítanie projektovým vyučovaním pod názvom Čitateľský maratón. Toho školského roku sa tak stalo 26.10.2022.
 
V prvej časti dňa sa žiaci v jednotlivých triedach postupne striedali v čítaní knihy nahlas a ostatní spolužiaci sledovali knihu v mobile, keďže ju dostali deň predtým v pdf podobe.
 
Po prečítaní kníh sa začali v skupinách plniť určené úlohy, a to mapa mysle, kde bolo treba zaznamenať základné informácie o knihe, pojmová pyramída, tvorba krátkej básne, návrh obálky na knihu, usporiadanie rozstrihaných viet obsahu knihy, tvorba rozprávania o hlavnej postave.
 
Nakoniec mali jednotlivé triedy kolektívne nacvičiť dramatizáciu zadaného úryvku z prečítanej knihy a vymyslieť pieseň o knihe, ktorá mala obsahovať 2 strofy a refrén.
 
V závere vyučovania sa všetky triedy predviedli pred spolužiakmi školy a vyučujúcimi s nacvičenými krátkymi scénkami a piesňami.
 
Veríme, že takéto projektové vyučovanie má určite zmysel nielen kvôli čítaniu kníh na povinné čítanie, ale aj kvôli rozvíjaniu kreativity žiakov a upevňovaniu vzťahov v kolektívoch tried.

Tvorba koberčeka
27. októbra 2022
Akcia s názvom „Výroba senzomotorického koberčeka pre materské školy“ sa konala na našej škole prvýkrát. Navrhla ju žiacka školská rada s pomocou našich učiteľov.
 
Senzomotorický koberček aktívne stimuluje detské nožičky a zároveň deti zabaví, motivuje k chôdzi a hoci to deti práve vtedy nevnímajú – cvičia.

Keďže s výrobou takéhoto koberčeka sme ešte nemali skúsenosti, inšpirácie sme hľadali na internete. Z domu sme priniesli rôzne pomôcky na výrobu – škrupiny z orechov, gombíky, vlnu rôznej farby, šnúrky, vrchnáky z pet fliaš, cestoviny, fazuľky a veľa ďalších vecí. Každá trieda bola rozdelená do skupín a každá skupinka vytvorila svoj koberček. Spolu sme teda vytvorili 11 koberčekov. Pri samotnom vyrábaní sme rozvinuli našu kreativitu, fantáziu a nápady.

Z tejto akcie sme mali všetci veľkú radosť, lebo sme sa mohli tvorivo prejaviť. Cieľom tejto akcie bolo nielen vyrábanie koberčeka, ale hlavne sme chceli urobiť milé prekvapenie deťom v materských školách. Koberčeky sme darovali deťom v MŠ, kde sa realizuje odborná prax. Deti z nich mali veľkú radosť.

Veríme, že takýchto aktivít bude na škole ešte viac.


Návšteva Vihorlatskej knižnice
3. november 2022
V úvode štúdia slovenského jazyka a literatúry sa prváci zapodievajú získavaním a spracovaním informácií a spoznávajú knižničný systém SR, preto je zvykom absolvovať exkurziu vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Bolo to tak aj v tomto školskom roku  - 3. novembra 2022.

Vihorlatská knižnica v Humennom plní funkciu verejnej univerzálnej knižnice hlavne pre občanov mesta Humenné, ale aj občanov okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Svojim návštevníkom poskytuje výpožičné služby, zvukové knihy, poskytuje prístup na internet. Pre širokú verejnosť pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, stretnutia, besedy s tvorcami kníh a významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Naši žiaci boli oboznámení nielen so službami, ale aj knižničným a výpožičným poriadkom, získali základné informácie o fungovaní knižnice, systéme výpožičiek, MDT či online katalógu. Výklad v podaní skúsenej knihovníčky bol zaujímavý aj preto, lebo v závere videli najstaršie a veľmi vzácne knihy knižnice.

Veríme, že bibliograficko-informačná príprava prváčkam pomôže v ich štúdiu na našej škole.


Hravá história Humenčanov
15. november 2022
Vihorlatská knižnica v Humennom plní viacero funkcii, teda okrem požičiavania si kníh, tu môžu občania stráviť svoj voľný čas aj rôznymi kultúrnymi a spoločenskými aktivitami.

Takejto menšej kultúrno-spoločenskej aktivity sa zúčastnili aj žiaci II.A triedy našej školy. Témou spoločenskej aktivity zameranej na poznanie dejín a osobností okresu Humenné bola aj akcia s názvom Hravá história Humenčanov. Túto spoločensko-dejepisnú aktivitu si pripravili študenti tretieho ročníka Gymnázia arm. Gen. L. Svobodu. Za pomoci IKT a mobilnej aplikácie kahoot sa naši študenti zapojili do zaujímavej dejepisnej súťaže. Úspešní súťažiaci si nakoniec mohli vybrať vecné ceny vo forme kníh.

Veríme, že sa takýchto súťaží budeme môcť zúčastniť aj v budúcnosti.


Olympiáda v anglickom jazyku
16. november 2022
Dňa 16.11.2022 sa na našej strednej škole SSOŠP EBG Humenné konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa celkovo zúčastnilo 6 žiakov, ktorí súťažili v kategórii 2D. Do okresného kola postupuje žiačka 1. A triedy- Beáta Behúnová. Na druhom mieste boli hneď dvaja žiaci. Karin Kokuľová a Ivo Mihaľov. Hodnotiteľmi školského kola boli Mgr. Milan Mihaľov a PaedDr. Alena Steranková. Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku sa v našom okrese uskutoční v polovici januára 2023.
Mikuláš v Arcidiecéznej charite Košice
6. december 2022
Dňa 6.12. 2022 sme mali možnosť vystupovať na Mikuláša v Arcidiecéznej charite v pobočke v Humennom.
 
 
Pripravili sme si rôzne koledy a vianočné pesničky, no nechýbalo ani divadlo s názvom Anjelské zvonenie. Diváci si s nami pospevovali, smiali sa a zabávali a na konci nám aj so slzami poďakovali.
 
 
Sme veľmi rady, že sme takto mohli spríjemniť atmosféru a náladu prítomným aspoň raz za rok v čase  Mikuláša.
Anjelik
december 2022
Počas decembra sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Anjelik. Túto akciu zorganizovala naša žiacka školská rada a jej cieľom bolo potešiť svojich spolužiakov malým darčekom,  a tým im urobiť radosť všetkým spolužiakom bez rozdielu.

 
Niekoľko týždňov pred plánovanou akciou si každý žiak anonymne vylosoval jedného zo svojich spolužiakov, pre ktorého si pripravil alebo kúpil malé prekvapenie.

 
Pred začiatkom milej udalosti si žiaci spoločne vyzdobili triedy a tým vniesli do školy príjemnú vianočnú atmosféru.

 
Počas akcie k nám „prišiel Mikuláš “  a každému žiakovi odovzdal jeho darček. V triedach bola skvelá zábava, príjemná atmosféra a všetci odchádzali domov s úsmevom na tvári a potešení milým darčekom.
Vianočná besiedka
22. december 2022
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami aj na našej škole rástla vianočná nálada.

 
Pred prázdninami sa konala vianočná besiedka, ktorú si pripravili naše prváčky a štvrtáčky, keďže ostatní žiaci školy realizovali súvislú odbornú prax.

 
Na besiedke najprv vystúpili žiačky štvrtého ročníka skupinovým tancom. Príjemnú atmosféru ďalej vytvorili vinše, piesne, koledy a krátka divadelná scénka s vianočnou tematikou.

 
Všetci odchádzali domov s príjemným pocitom a vianočnou náladou. Zároveň nezabudli podotknúť, že takéto spoločné akcie sú veľmi milé a že sa tešia na ďalšie.
Imatrikulácia
9. januára 2023
Dňa 9. januára 2023 sa uskutočnila na našej škole imatrikulácia prvákov.

 
Tretiaci si pre nás pripravili rôzne typy aktivít, ako napríklad kvíz z rôznych oblastí, artikulačné cvičenia alebo lovenie jabĺk z vody.

 
Zo začiatku sme mali trošku menší strach, ale nakoniec sme sa dobre zabávali. Niektoré spolužiačky ale dostali pre nesplnenie zadaných úloh dostali nie veľmi príjemný „trest" , a to maľovanie obočia alebo jedenie cibule.

 
Na konci imatrikulácie sme ešte skladali sľub, že budeme vernými žiačkami školy.

 
Ďakujeme tretiačkam za túto skúsenosť a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

Hviezdoslavov Kubín
26. januára 2023
26. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a próze Hviezdoslavov Kubín.

Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu. Ďalšími cieľmi je prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov,  hlbšie spoznávať literárne hodnoty, rozširovať a prehlbovať v súťažiacich tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Školského kola sa zúčastnilo 8 súťažiacich z prvého až tretieho ročníka. Porota rozhodla, že na regionálne kolo súťaže školu pôjde reprezentovať Alžbeta Mažeriková a Natália Bučková z I. A.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a držíme prsty na postupovej súťaži.

Okresné kolo olympiády v ANJ
26. januára 2023
Dňa 19. 1. 2023 sa v priestoroch  Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom uskutočnilo 33.  okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.

Do súťaže sa zapojili žiaci z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou.

V kategórii 2D sa zúčastnil aj žiak našej školy Ivo Mihaľov, ktorý nakoniec získal v tejto kategórii 3. miesto. Za to mu všetci blahoželáme.  
Malý projektový zámer
2. februára 2023
2. februára 2023 si pani učiteľka Masicová a pani učiteľka Koluľová pripravili pre nás maturantky projektové vyučovanie. Hlavným cieľom bolo spoznať samých seba, pripraviť sa na pohovor do práce/na vysokú školu.

 
Aktivity zamerané na sebapoznávanie nám mali pomôcť k tomu, aby sme si uvedomili, čo by sme chceli v živote robiť alebo študovať. Počas dňa sme aj modelovali z cesta. Našou úlohou bolo vytvoriť symbol nášho budúceho povolania a opísať, prečo sme ho vymodelovali.

 
Deň sme ukončili simulovaným pohovorom na výberovom konaní, ktorým sme si niektoré prešli a preverili si, ako by sme ho zvládli.

 
Tento deň bol pre nás veľmi zaujímavý a ďakujeme pani učiteľkám za prípravu takého vyučovania a za ich cenné rady.

Beseda s dobrovoľníčkou
8. februára 2023
8. februára 2023 sa na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG v Humennom konala beseda s aktivistkou Alexandrou Kušnírovou.

 
Alexandra má 21 rokov a pochádza z Humenného. Už od mladého veku sa zúčastňovala táborov v rôznych osadách na Slovensku. Stálym hľadaním a zisťovaním informácií sa jej otvorilo niekoľko ďalších príležitostí. Prvotná myšlienka odísť na misiu vznikla z toho, že cítila veľkú vďačnosť za svoj život a chcela ho spríjemniť aj iným. Už v prvom ročníku na strednej škole chcela niekam vycestovať, nemala cieľovú destináciu, skôr inklinovala krajinám, ako sú Azerbajdžan a Ukrajina. V 18. rokoch odišla na mesačnú misiu do Azerbajdžanu.

 
Jej tvrdohlavosť a odvážnosť sa preukázali aj na ročnej misií, ktorú ako 20-ročná aktivistka absolvovala v jednej z najnebezpečnejších krajinách sveta, v Južnom Sudáne. Nikdy to nebol jej sen, išlo jej o to, že bude rok s niekým, kto nemal toľko šťastia v živote ako ona. Pred vycestovaním absolvovala ročnú prípravu, kde sa učili, ako sa na misii správať, ako udržiavať zdravé a bezpečné vzťahy, čo sa môže a čo sa nemôže stať v tejto krajine. Bola to najmä duchovná a duševná príprava. Príležitosť ísť na túto ročnú misiu sa jej naskytla cez občianske združenie, ktoré je súčasťou širokého misijného poslania Seleziánov don Bosca, SAVIO.
 

Alexandra nám na besede porozprávala o situácií v Južnom Sudáne a o tom, aké práva majú ženy v tejto krajine. Priblížila nám, aké je školstvo v Južnom Sudáne a aké poslanie vykonávala ona. Južný Sudán je najmladšou krajinou sveta, pretože svoju nezávislosť získal v roku 2011. Táto krajina má mnoho kmeňov, no najpočetnejší z nich je kmeň Nuer a druhým najväčším kmeňom je kmeň Dinkov. Najrozšírenejším jazykom v Južnom Sudáne je džúbska arabčina, často sa v školách rozpráva aj anglicky. Vlajka Južného Sudánu je veľmi pestrá, a práve Alexandra nám priblížila jej význam. Čierna farba symbolizuje to, že ľudia v tejto krajine majú najtmavšiu pleť. Červená farba symbolizuje krv, pretože v Južnom Sudáne sú časté boje a vojny. Zelená farba na vlajke značí to, že je to krajina, ktorá má veľa zelene a je úrodnou krajinou. Modrá časť symbolizuje Níl, Ktorý je najväčším bohatstvom krajiny. Žltá hviezda symbolizuje nádej pre budúcnosť tejto krajiny.

 
Spoločenské postavenie žien v tejto krajine je veľmi znepokojivé. Ženy sú často  potlačované, mnoho z nich sa už od mladého veku stará o domácnosť a rodinu. Väčšina dievčat v mladom veku je prinútená vydať sa a založiť rodinu. Nemajú takú možnosť vzdelávať sa ako muži.

 
Alexandra si aj na vlastnej koži vyskúšala, ako sa vyučuje v miestnej škole. Aj keď zo začiatku si myslela, že sa bude iba s deťmi hrať a spríjemňovať im chvíle, napokon sa do školy dostala ako učiteľka. V tejto krajine môže v škole učiť každý, kto ukončil strednú školu.

 
Alexandra popisovala svoje začiatky ako veľmi náročné. V triede mala okolo 60 detí, ktoré nechceli zo začiatku spolupracovať. Robila preto všetko, aby sa s nimi zblížila a to sa po čase aj podarilo. Priniesla do miestnej školy mnoho moderných techník výučby. Bolo veľa chvíľ, kedy si povedala, že odíde domov, no mala pri sebe dobrých ľudí, deti zo školy, ktoré jej v takýchto chvíľach pomohli.

 
Rok v tejto krajine jej dal naozaj veľa skúseností a zážitkov. Nezáležalo jej na tom, kde sa nachádzala, ale s kým tam bola. Uvedomila si, že byť učiteľkou je skvelý dar, je to skvelé povolanie. Ako aj sama povedala, bola to pre ňu skvelá skúsenosť a myslí si, že je úplne jedno byť učiteľom na Slovensku alebo niekde v Afrike, učiteľstvo je všade veľmi obohacujúce a úžasné povolanie.

 
Alexandru táto misia neodradila, ale ešte viac posilnila a utvrdila  v rozhodnutí sa na takúto misiu ešte niekedy vyda.

Lyžiarske výcviky - I.A a II.A  
február 2023
Mesiac február sa tohto školského roku niesol v znamení výcvikov a kurzov. Lyžiarsky kurz absolvovali dve triedy – 1.A a 2.A. Novinkou bola aj destinácia, kde sa oba kurzy realizovali. Svojou peknou prírodnou scenériou a lyžiarskou atmosférou žiakov a učiteľov očarili Vyšné Ružbachy. Ubytovanie v penzióne Ružbašský dvor hralo príjemnou rodinnou pohodou.

Žiaci pri lyžovaní k dispozícii 4 vleky a rôzne stupne náročnosti zjazdoviek, preto sa aj tí slabší mohli vo výkonnosti posúvať. Snehu bolo dosť, takže si všetci prišli na svoje. Po dobrých výkonoch sa dalo zohriať v reštaurácii pri teplom čaji.

Zábava pokračovala aj pri zaujímavých súťažiach na svahu a aj pod ním. Súťažilo sa v behu v lyžiarkach, v chôdzi v lyžiach do kopca, v malom slalome, ale aj v dramatizácii rozprávok alebo v selfie rane.

Všetci si užili nielen lyžovanie, ale aj sneh a zimné slniečko.

Plavecké výcviky - III.A a IV.A  
február 2023
Tento školský rok sa uskutočnili až tri plavecké výcviky. V druhom polroku mali tento výcvik triedy III.A a IV.A, kvôli pandémii ho totiž nemohli realizovať v druhom ročníku.

Počas 4 dní si vyskúšali zábavné aktivity a hry vo vode, ktorými sa deti naučia nebáť sa jej, zaplávali si rôznymi plaveckými štýlmi, snažili sa napodobniť záchranu topiaceho a napokon aj súťažili v plávaní.

Je fajn, že aj napriek dlhému covidovému obdobiu, kedy boli všetky takéto kurzy zrušené, sa napokon aj štvrtákom podarilo absolvovať daný výcvik.

Súťaž v rýchlom čítaní
20. marca 2023
V mesiaci kníh sa zvykne na našej škole realizovať súťaž v rýchlom čítaní. Rýchle čítanie, ak je efektívne, pomáha žiakom ľahšie spracovať text  a rýchlo sa v ňom orientovať. Rýchločítanie je dôležitá zručnosť, ktorá umožňuje študentom lepšie uspieť v škole a  získať viac užitočných informácií.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov, ktorí čítali neznámy text s napínavou zápletkou detektívnej poviedky. Všetci sa s textom popasovali podľa svojich možností a aj napriek chybičkám prečítali daný text pomerne rýchlo.

Na 1. mieste sa umiestnila Karin Kokuľová z II. A, na 2. mieste skončila Vanesa Koprivňáková z III. A a na 3. mieste Adriana Zarembová z I. A.

Výherkyniam blahoželáme!

Divadelné predstavenie  
28. marca 2023
Po dvojročnej pauze kvôli pandémii si žiaci našej školy 28.3.2023 pozreli komédiu Pygmalion v Štátnom divadle v Košiciach.

Pygmalion je najúspešnejšia hra zakladateľa modernej anglickej drámy a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru G. Bernarda Shawa. Námet autor čerpal z Ovidiovej Premeny, v ktorej si cyperský umelec Pygmalion vytvoril krásnu sochu dievčaťa, do ktorej sa zamiloval, a Afrodita ju na jeho prosby oživila. Dievčina jeho lásku opätovala.

Shaw staroveký námet preniesol do Londýna. Starý mládenec, profesor fonetiky Higgins, uzatvoril s priateľom Pickeringom stávku, že urobí z jednej veľmi nevzdelanej pouličnej predavačky kvetín vyberanú dámu s kultivovaným prejavom. Eliza Doolitlová sa skutočne za pol roka stane civilizovanou dámou s dokonalým spisovným vyjadrovaním a výslovnosťou.

Pygmalion v podaní hercov z košického divadla bol zaujímavý moderným prevedením a  výnimočný jazykovou úpravou s  využitím miestneho dialektu. Zároveň všetkým zaimponovalo aj začlenenie východniarskeho naturelu v charaktere postáv.

Erasmus+
19. marca 2023 - 31. marca 2023
V dňoch 19.03.2023 - 31.03.2023 sa žiačky III.A a IV.A zúčastnili projektu Erasmus+ v Nemecku, v meste Magdeburg.

V rámci tohto projektu, ktorý naša škola ponúka, majú žiaci možnosť zdokonaľovať sa v odborných kompetenciách, praktických zručnostiach a cudzích jazykoch na zahraničných pobytoch v Nemecku, ktoré sú zabezpečované v spolupráci s nemeckým zriaďovateľom EBG.

Počas realizácie projektu sme navštívili detské domovy, materské školy a školské kluby detí, kde sme boli informovaní o spôsobe práce a fungovaní týchto zariadení. Strávili sme čas s deťmi pri rôznych činnostiach a hrách. Absolvovali sme kurz nemeckého jazyka, na ktorom sme preberali rôzne témy.

Pri prehliadke mesta Magdeburg sme informovali spolužiačky o jednotlivých pamiatkach mesta. Veľký dojem na nás urobil architektonický komplex „Gruene Zitadelle“. V nedeľu sme cestovali do Berlína, kde sme strávili celý deň. Pozreli sme si významné pamiatky ako - Brandenburskú bránu, Reichstag, Checkpoint Charlie a taktiež sme navštívili pamätné miesto venované  zavraždeným Židom počas 2.svetovej vojny.  

Účasť na projekte bola pre nás veľmi obohacujúca skúsenosť. Priblížili sme sa kultúre Nemecka a spoznali sme,  ako funguje školstvo a školské zariadenia v Nemecku. Taktiež sme si zlepšili komunikáciu v nemeckom jazyku.


Návrat na obsah