SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah
ODBORY
Denné štúdium - 4 ročné
Pomaturitné štúdium - 2 ročné

Prečo študovať u nás?

V priebehu celého štúdia majú naši žiaci možnosť rozvíjať svoj talent. Či už hudobný, výtvarný, športový alebo divadelný. Vyučovacie hodiny odborných predmetov sú koncipované tak, že vždy obsahujú hudobnú, výtvarnú, dramatickú alebo športovú zložku zameranú na získanie praktických zručností pre prácu v materskej škole alebo školskom klube detí.
Celé štúdium je zamerané na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Absolventi sú plne pripravení na prácu v materských školách, resp. v školských kluboch detí. Počas štúdia žiaci vykonávajú prax v zmluvných školských zariadeniach pod vedením skúsených učiteliek a vychovávateliek .
Ovládanie cudzích jazykov je jedným zo základných predpokladov úspechu na trhu práce. Okrem anglického jazyka naši žiaci študujú aj jazyk nemecký. V rámci štúdia majú možnosť zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch na zahraničných pobytoch v Nemecku, ktoré sú zabezpečované v spolupráci s nemeckým zriaďovateľom EBG.
Naši absolventi okrem kvalitného stredoškolského vzdelania, s plnou kvalifikáciou na výkon činností v materskej škole alebo v školskom klube detí, prípadne sociálnych zariadeniach, získavajú aj pevné základy na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách doma aj v zahraničí. V prípade záujmu im vieme v spolupráci s našimi partnermi sprostredkovať prácu v Nemecku.
Škola plná žiakov je dobrá škola. Preto odmeňujeme tých, ktorí majú dobrý prospech alebo dochádzku. Motivujeme k lepším vzdelávacím výsledkom, dochádzke, mimoškolským aktivitám. Odmenou pre našich žiakov je napr. odpustenie poplatku za štúdium, zdarma školské výlety, exkurzie do Nemecka, zľavy na služby od našich partnerov.
Návrat na obsah