Ciele školy - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Ciele školy

O škole

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne vznikla 1. septembra 2006 s cieľom odovzdávať nielen vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stala otvorenou inštitúciou pre žiakov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.  


Zriaďovateľom školy je Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť, ktoré má vytvorenú slovenskú pobočku v Závadke nad Hronom. Škola patrí do siete škôl EBG, ktoré sídlia v Magdeburgu, Halle, Lipsku, Brandenburgu.

Naša škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Ciele výchovy a vzdelávania sú:

  • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,

  • vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,

  • podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,

  • formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu

  • vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,

  • poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,

  • poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase.


V roku 2008 bola otvorená pobočka v Humennom a v roku 2012 pobočka v Žiari nad Hronom.


Od septembra 2015 sa pobočka v Humennom stala samostatnou školou.

Úspechom SPSA EBG je zisk európskeho certifikátu kvality vzdelávania DIN EN ISO 9001 : 2000 v roku 2009  a v januári 2015 jeho obhajoba.


Na základe zákona č. 61/2015 Z. z. sa k 1. septembru 2017 zmenil názov školy na Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EBG.


Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. r. 2021/2022.


Návrat na obsah