Odbory - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Odbory

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium

Informácie k odborom pomaturitného štúdia

Odbor
7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7518 Q - špeciálna pedagogika
Druh štúdia
večerné kvalifikačné štúdium
večerné špecializačné pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií
Dĺžka štúdia
2 roky
2 roky
Ukončovanie štúdia:
maturitná skúška z odborných predmetov
absolventská skúška
Organizácie vyučovania
2x týždenne v čase od 14.10 hod. podľa schváleného rozvrhu (mimo víkendov)
2x týždenne v čase od 14.10 hod. podľa schváleného rozvrhu (mimo víkendov)
Požiadavky na uchádzača
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška)
úspešné absolvovanie talentových skúšok
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Poplatok za štúdium (v aktuálnom školskom roku) - zmena vyhradená
20 € za školský mesiac
20 € za školský mesiac
Charakteristika odboru
V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí pracovníci v školách, centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže.
Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami, vrátane zdravotného postihnutia.

Pripravuje absolventov na prácu s deťmi predškolského veku so zmyslovým, telesným alebo mentálnym postihnutím v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl alebo detí integrovaných medzi intaktnú populáciu.
Pripravuje absolventov i na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania.
Súčasťou pomaturitného štúdia je absolvovanie odbornej praxe v materskej škole a školskom klube detí, ktorú si študent zabezpečuje individuálne.

Školský vzdelávací program pre pomaturitné štúdium je k dispozícii k nahľadnutiu na 1. poschodí v budove školy pri sekretariáte.
Návrat na obsah