Štatút rodičovského združenia - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Štatút rodičovského združenia

Články
ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
pri Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG,
Lesná 909/28, 066 01 Humenné
Článok 1
Postavenie rodičovského združenia
   
 1. Rodičovské združenie pri Súkromnej strednej odbornej      škole pedagogickej EBG, Lesná 909/28, 066 01 Humenné, (ďalej RZ) je      dobrovoľné združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy.
 2.  
 3. Rodičovské združenie (RZ) spolupracuje      s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania      žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov      školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri      organizovaní domácich a zahraničných stykov a pri usmerňovaní      vzťahu rodičov ku škole a naopak.
 4.  
 5. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky      výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce      a aktivizuje rodičov  na      odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich      možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc      pri práci so žiakmi.
 6.  
 7. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami. Rešpektuje      požiadavky vedenia školy, dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
 8.  
 9. RZ sa riadi zásadou delegovania právomoci.      Štrukturálne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva      na základe rovných a priamych volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov      prítomných.
 10.  
 11. RZ je zriadené na dobu neurčitú.
Článok 2
Poslanie a úlohy rodičovského združenia
   
 1. Poslaním RZ na škole je spolupracovať s vedením      školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov      v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí      v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane      a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí      a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými      faktormi procesu výchovy.
 2.  
 3. RZ zhromažďuje a rieši námety, pripomienky      a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov,      zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa      uskutočňuje.
 4.  
 5. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje      s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy      s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe      vzájomného partnerského vzťahu.
 6.  
 7. RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy pri      presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom 1      tohto článku.
 8.  
 9. Utvára Rodičovskú radu, ktorá rozhoduje o veciach      RZ a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh RZ. Realizáciu jej      rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor RZ a Revízna komisia RZ.
 10.  
 11. RZ vytvára účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú      pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí      žiakov školy podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich      zriaďuje na riešenie osobitných problémov.
Článok 3
Organizácia rodičovského združenia
   
 1. Organizáciu RZ tvorí Rodičovská rada (RR), triedne      aktívy (TA), výkonný výbor (VV), revízna komisia (RK).
 2.  
 3. Rodičovská rada je najvyšší orgán RZ, je tvorená      zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení spôsobom ustanoveným čl.1,      ods. 5 na prvom zasadnutí triednych aktívov na začiatku školského roka.      Funkčné obdobie RR je 1 rok.
 4.  
 5. Na svojich pravidelných zasadnutiach (spravidla raz štvrťročne)      rieši všetky zásadné otázky, týkajúce sa spolupráce rodiny a školy,      vyjadruje sa k výchovným opatreniam školy, schvaľuje rozpočet      organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití,      v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy      rodičov (triednych aktívov), rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci      škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu      školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy      žiakov školy.
 6.  
 7. Na zasadnutí RR sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí      nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem.  RR môže zvolať predseda organizácie (VV)      aj mimo plánu, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo      skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.
 8.  
 9. RR volí na svojom prvom zasadnutí v školskom      roku výkonný výbor - predsedu,      tajomníka, hospodára. RR volí predsedu revíznej komisie.
 10.  
 11. Triedny aktív je hlavným článkom štruktúry RZ.      Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe      prijatí členstva v RZ zápisom do Zoznamu členov RZ v zápisnici      zo zasadnutia TA. Jeho poslaním je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce      a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a učiteľmi,      vyučujúcimi v danej triede s cieľom podieľať sa na regulácii      a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní      mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov triedy.
 12.  
 13. TA zasadá 1x za štvrťrok školského roka. Zasadnutia      TA zvoláva výbor RZ po dohode s vedením školy. Predseda TA môže      zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutia TA      na riešenie vážneho problému alebo inej neodkladnej záležitosti.
 14.  
 15. TA volí dvoch zástupcov do RR, zvyčajne sú to      zástupcovia TA v tomto orgáne – koordinátori.
 16.  
 17. Zástupca TA v RR objasňuje na jej zasadnutí pripomienky      a návrhy rodičov, prispieva svojou aktivitou k riešeniu      problémov, ktorými sa RR zaoberá a sprostredkúva rodičom TA všetky      informácie, ktoré sú im adresované z rokovania RR.
 18.  
 19. Výkonný výbor zabezpečuje uplatňovanie schválených      stanov RZ, výkon rozhodnutí RR a riešenie návrhov a pripomienok      rodičov. Akceptuje podľa možnosti organizácie požiadavky vedenia školy      a riadi činnosť organizácie v súlade s jej poslaním      a úlohami.
 20.  
 21. Výkonný výbor:
a)      podáva RR správu o svojej činnosti a správu o hospodárení, ktorú spracúva hospodár RZ,
b)      predkladá RR návrh rozpočtu RZ a uskutočňuje jeho ustanovenia po ich schválení
c)      schvaľuje výdavky RZ,
d)      zabezpečuje spoluprácu RZ s vedením školy,
e)      informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov z triednych aktívov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom následne informuje zástupcov TA,
f)       po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutia RR a jej mimoriadne zasadnutia.
   
 1. Tajomník VV vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia VV,      ktorú odovzdáva riaditeľovi školy, predsedovi a členom výboru.
 2.  
 3. Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja      členovia, predsedu RK volí RR na svojom 1. zasadnutí v školskom roku.      RK vykonáva kontrolu hospodárenia RZ na konci školského roka.
 4.  
 5. RK spracuje       Správu o výsledku kontroly, ktorú predkladá RR na jej prvom zasadnutí v školskom roku.
Článok 4
Práva a povinnosti rodičovského združenia
   
 1. Členstvo v RZ vzniká a obnovuje sa      v každom novom školskom roku podpisom rodiča do Zoznamu členov RZ,      ktorý ju totožný s prezenčnou listinou prvého triedneho aktívu      v novom školskom roku. Členstvo sa končí vtedy, ak sa rodič na prvom      TA alebo dodatočne do 31.10. každého roka nezapíše do zoznamu.
 2.  
 3. Členovia RZ majú právo:
a)      voliť orgány RZ,
b)      byť volení do týchto orgánov,
c)      vyjadrovať sa k práci školy, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom,
d)      byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,
e)      venovať RZ, škole alebo záujmovým krúžkom dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku,
f)       byť informovaní o práci orgánov RZ na škole.
   
 1. Členovia RZ sú povinní:
a)      zúčastňovať sa rokovaní TA, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít RZ,
b)      platiť členský príspevok vo výške schválenej RR, čo nepopiera možnosť poskytnúť RZ ďalší finančný prostriedok na účely jej aktivít alebo aktivít školy a žiakov,
c)      formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľa sa na ich riešení na výzvu VV RZ,
d)      rešpektovať stanovy RZ,
e)      zúčastniť sa riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to požiada VV.
Článok 5
Hospodárenie rodičovského združenia
   
 1. Príjmy RZ tvoria členské príspevky, výnosy      z akcií RZ, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane      sponzorských a účelové dary a príspevky.
 2.  
 3. Hlavným nástrojom distribúcie RZ je Rozpočet RZ.      Rozpočet pripravuje výkonný výbor RZ a predkladá na schválenie RR na      jej prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtované položky sa      saturujú z členských príspevkov.
 4.  
 5. Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované TA      nepodliehajú kompetencii rozpočtu RZ. O ich využití rozhoduje TA.
 6.  
 7. Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom      ústave v Humennom na vkladnú knižku RZ. Podpisové právo majú predseda      a tajomník, člen revíznej komisie pričom podpisujú samostatne.
 8.  
 9. Výbor RZ zabezpečuje distribúciu finančných      prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom      v príslušnom školskom roku. Priamu zodpovednosť za správu finančných      prostriedkov RZ má hospodár RZ.
 10.  
 11. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje      pravidelne na základe dokladov a záznamov v pokladničnej knihe      RZ, ktorý vedie hospodár RZ. Hospodár predkladá pokladničnú knihu      výkonnému výboru na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení,      ktorú spracuje hospodár RZ, predkladá výkonný výbor RR na každom jej      zasadnutí. Doklady o hospodárení organizácie je hospodár povinný      predložiť na požiadanie revíznej komisii RZ.
 12.  
 13. Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár      RZ na základe rozhodnutí RR, Výkonného výboru a v súlade      s rozpočtom RZ na školský rok.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
   
 1. Rodičovské združenie zaniká zrušením školy alebo      rozhodnutím väčšiny členov RZ (rodičov).
 2.  
 3. Pri zániku organizácie vykoná RR zúčtovanie majetku      organizácie, pri ktorom najmä:
a)      sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupinu rodičov – členov RR),
b)      rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu v peňažnom ústave.
   
 1. Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia rodičovskou      radou a je záväzný pre všetkých členov RZ.
V Humennom, dňa: 17.10.2017
Predseda RZ:  Račková Andrea

                                                                                                                                 

Schválené rodičovskou radou dňa: 18.10.2017
Návrat na obsah