Štatút žiackej školskej rady - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Štatút žiackej školskej rady

Články

Štatút žiackej školskej rady ustanovenej pri SSOŠP EBG  Humenné
Preambula
V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady ustanovenej pri SSOŠP EBG na Lesnej 909/28, 06601 Humenné
Článok I.
Základné ustanovenie
1. Názov: Žiacka školská rada pri SSOŠP EBG v Humennom
2. Adresa sídla: Lesná 909/28, 06601 Humenné
Článok II.
Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady
1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
3. Členstvo v žiackej školskej rade je čestná funkcia.
Článok III.
Činnosť žiackej školskej rady
1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.
Článok IV.
Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov
1. Žiacka školská rada má 8 členov.
2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
3. V každej triede sa zvolia dvaja zástupcovia tajným hlasovaním.
4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.
5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
6. Z každej voľby sa robí zápisnica.
7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.
Článok V.
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady
1. Člen má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.
2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
Článok VI.
Povinnosti predsedu žiackej školskej rady
1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
Článok VII.
Hospodárenie žiackej školskej rady
1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy po dohode s riaditeľom školy.
Článok VIII.
Zasadnutia žiackej školskej rady
Žiacka školská rada zasadá raz  v mesiaci, ak nie je stanovené inak.
Článok IX.
Ďalšie ustanovenia
1.Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena žiackej školskej rady po uznesení sa nadpolovičnou väčšinou žiackej školskej rady.
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 17. 9. 2018. a od tohto dňa nadobúda účinnosť.
                                                                                                               Dominika Kračanská
                                                                                               predsedníčka žiackej školskej rady

                                                                                                                                                                       Návrat na obsah